Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Αγροτικός εξηλεκτρισμός

  Η δράση του αγροτικού εξηλεκτρισµού δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόµα δεδοµένου ότι στην υποβληθείσα αναθεώρηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης γίνονται αλλαγές στο Τεχνικό ∆ελτίο της ∆ράσης, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν την εφαρµογή της σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή των δικαιούχων και της ∆ΕΗ στον προϋπολογισµό των έργων. Η δράση θα εφαρµοστεί από το Τµήµα Εκµηχάνισης και Εξηλεκτρισµού Γεωργίας της ∆/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισµού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, από το οποίο θα εκδοθεί και το σχετικό θεσµικό πλαίσιο (έκδοση Υπουργικής Απόφασης Λεπτοµερειών Εφαρµογής της ∆ράσης), συνεπικουρούµενη από τις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες (Νοµαρχίες).

   

  ΜΕΤΡΟ 114: Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στην Εκμετάλλευση και Παροχή Δασοκομικών Συμβουλών

   

  Φορέας Εφαρμογής

  Γεν. Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

  Πορεία Υλοποίησης

  Το έτος 2008 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 263514/Α.Α702/25-9-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2029 Β΄/1-10-2010) εφαρμογής του Μέτρου και πραγματοποιήθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προϋπ/σμού ύψους 50.000.000 ευρώ, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους γεωργούς και δασοκαλλιεργητές από 25/10/2008 μέχρι 20/2/2009.

  Εγκρίθηκαν 3.882 δικαιούχοι γεωργοί με αντίστοιχη δαπάνη 3.423.400 ευρώ.

  Οι πληρωμές των δικαιούχων θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2010.

   

  ΜΕΤΡΟ 214: ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

  Η μοναδική δράση που έχει προκηρυχθεί είναι η 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία». Εγκρίθηκαν 27 δικαιούχοι (Ενώσεις Γεωργικών Συν/σμών και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί) και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 11.321.072,80 ευρώ.

  Για τις υπόλοιπες γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 239591/2-10-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2204 Β΄/02-10-2009), όμως δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδομένου ότι το σύνολο των διαθέσιμων πιστώσεων αφορά σε ανειλημμένες υποχρεώσεις.

   

  Ανειλημμένες Υποχρεώσεις

  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 1 Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον

  Δράση 1.1 Βιολογική γεωργία: Μέχρι 31/12/2009 οι δικαιούχοι με συμβάσεις σε ισχύ ανέρχονται σε 16.872 και οι ενταγμένες εκτάσεις ανέρχονται σε 120.634 εκτάρια.

  Δράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία: Μέχρι τέλους του έτους 2009 ο αριθμός των δικαιούχων με συμβάσεις ανέρχεται σε 1.810 με αντιστοιχία έκτασης σε 128.676 εκτάρια.

  Δράση 1.3 Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας: Μέχρι τέλους του έτους 2009 οι δικαιούχοι με συμβάσεις που συνεχίζουν την εφαρμογή είναι 815 και οι βοσκότοποι ανέρχονται σε 30.700 εκτάρια.

  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 2 Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών πόρων

  Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών: Το Μέτρο εφαρμόστηκε στην περιοχή του θεσσαλικού πεδίου, στην περιοχή του κωπαϊδικού πεδίου και στη λεκάνη του Πηνειού Ηλείας. Οι δικαιούχοι με συμβάσεις σε ισχύ ανέρχονται σε 10.347 και οι ενταγμένες εκτάσεις σε 109.900 εκτάρια.

  Δράση 2.2 Προστασία υγροτοπικών συστημάτων: Συνολικά οι ενεργές συμβάσεις φτάνουν τις 947 και οι ενταγμένες εκτάσεις τα 10.629,1 εκτάρια.

  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 3 Ειδικές δράσεις για τη Βιοποικιλότητα

  Οι ενεργές συμβάσεις ανέρχονται σε 1.329 και αντιστοιχούν σε 11.598 Μονάδες Ζωϊκού Κεφαλαίου και 11.455,25 εκτάρια.

  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4 Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα

  Δράση 4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας: Κατά το έτος 2009 οι ενεργές συμβάσεις διαμορφώνονται σε 2.638 με 3.009 εκτάρια ελαιώνα.

  Δράση 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας: Οι δικαιούχοι με ενεργές συμβάσεις ανέρχονται σε 655 με αμπελοτεμάχια που αντιστοιχούν σε 709 εκτάρια.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *