Τα εν οίκω μη εν δήμω

  ΑΞΟΝΑΣ 1

  ΜΕΤΡΟ 111: Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις ενημέρωσης

  Φορέας Εφαρμογής: Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ

   

  Πορεία Υλοποίησης

  Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού μόνον οι δικαιούχοι Μέτρων του Άξονα 2 καταρτίζονται μέσω του Μέτρου 111 με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ, ενώ αντίθετα οι δικαιούχοι των Μέτρων του Άξονα 1 (Νέοι γεωργοί, Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Προστιθέμενη αξία γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων), του Άξονα 3 και του Άξονα 4, καταρτίζονται και ενημερώνονται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

  Στην παρούσα φάση εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς της κατάρτισης και των δικαιούχων Μέτρων του Άξονα 2 του Προγράμματος – κατάρτιση όπως περιγράφεται στο Μέτρο 111 – για συγχρηματοδότηση αποκλειστικά από το ΕΚΤ, προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν όλες συνολικά οι δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης από το ΕΚΤ.

   

  ΜΕΤΡΟ 112: Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

  Φορέας Εφαρμογής: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα

   

  Πορεία Υλοποίησης

  Εντός του 2010 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 2655/30-3-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 429 Β΄/14-4-2010) ρύθμισης, προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» όλοι όσοι από τους υποψηφίους κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο. Συνολικά εντάχθηκαν 8.500 δικαιούχοι και για το σκοπό αυτό εγκρίθηκαν από το ΠΔΕ, επιπλέον των αρχικά εγκεκριμένων πιστώσεων, πιστώσεις ύψους 55.000.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου να ανέλθει σε 155.000.000 ευρώ.

  Ήδη έχει ξεκινήσει η έκδοση των αποφάσεων έγκρισης των δικαιούχων από τις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, ενώ θα ακολουθήσει η καταβολή της α΄ δόσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναμένεται ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα καταχωρηθούν πληρωμές ύψους 60 εκατ. ευρώ περίπου.

  Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη η εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους απορριπτόμενους του Μέτρου.

   

  ΜΕΤΡΟ 113: Πρόωρη Συνταξιοδότηση Γεωργών και Γεωργικών Εργατών

  Φορέας Εφαρμογής:

  Δ/νση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων

   

  Πορεία Υλοποίησης

  Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ 2000-2006 από το έτος 2007 και μέχρι το 2013 ανέρχονται σε 800.000.000 ευρώ. Μέσα στο έτος 2010 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ώστε να ενταχθούν νέοι δικαιούχοι, οι οποίοι θα προέρχονται από τις πρώην καπνοπαραγωγικές περιοχές μετά την έγκριση τροποποίησης του ΠΑΑ 2007-2013 η οποία περιλαμβάνει σχετική τροποποίηση του Μέτρου 113.

   

  ΜΕΤΡΟ 121: Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

  Φορέας Εφαρμογής

  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα

   

  Πορεία Υλοποίησης

  α. Επενδύσεις μικρού κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (μικρά σχέδια βελτίωσης)

  Εκδόθηκε η με αριθ. 705/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2496 Β΄/9-12-2008) εφαρμογής του μέτρου, η Υπουργική Απόφαση Καθορισμού Λεπτομερειών (ΦΕΚ 1250 Β΄/24-6-2010) και διαμορφώθηκε ο Φάκελος Υποψηφιότητας.

  Επιπλέον, ανατέθηκε η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της δράσης, το οποίο και θα επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων.

  Έχει συνταχθεί το κείμενο της προκήρυξης και αναμένεται η δημοσίευσή του.

  β. Σχέδια βελτίωσης

  Στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης μεγαλύτερου κόστους, τα οποία καλύπτουν επιλέξιμες επενδύσεις στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους κοινωνικούς εταίρους και οριστικοποιήθηκαν οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων καθώς και το ύψος του επιλέξιμου κόστους των επενδύσεων.

  Η ΚΥΑ εφαρμογής του Μέτρου βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής από τους συναρμόδιους υπουργούς, ενώ στο στάδιο οριστικοποίησης βρίσκονται η ΥΑ λεπτομερειών εφαρμογής και ο φάκελος υποψηφιότητας σε συνεργασία με τις αρμόδιες κάθετες υπηρεσίες του υπουργείου.

   

  ΜΕΤΡΟ 122: Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

  Το Μέτρο δεν θα εφαρμοσθεί.

   

  ΜΕΤΡΟ 123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

  Φορέας Εφαρμογής: Δ/νση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων

   

  Πορεία Υλοποίησης

  Στις 3/08/2009 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εν δυνάμει δικαιούχους του Μέτρου για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης, με Δημόσια Δαπάνη 300.000.000 ευρώ, για την κάλυψή τους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ΠΑΑ, μέχρι εξαντλήσεως του ανωτέρω ποσού.

  Ωστόσο, στις 30/11/2009, αποφασίστηκε η αναστολή, από 04/12/2009, της υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, λόγω της επικείμενης αναθεώρησης του ΠΑΑ.

  Μέχρι 03/12/2009 υποβλήθηκαν στο εν λόγω μέτρο 194 αιτήσεις ενίσχυσης, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 414.759.096 ευρώ (αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη περίπου 189.035.241 ευρώ). Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν από 25/08/2009 μέχρι 03/12/2009 θα εξεταστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της αρ. πρωτ. 292313/2622/03-07-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391 Β΄/13-07-2009) και τους όρους της από 03/08/2009 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α.

  Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται με γρήγορους ρυθμούς από το Φορέα Εφαρμογής. Μέσα στο 2010, έχουν πραγματοποιηθεί επτά Γνωμοδοτικές Επιτροπές, όπου έχουν εξεταστεί και έχει παρθεί απόφαση για 26 επενδυτικά σχέδια.

   

  ΜΕΤΡΟ 123Β: Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων. Ο Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου μεταφέρθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

   

  ΜΕΤΡΟ 126: Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης.

   

  Φορέας Εφαρμογής: Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Το Μέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί.

   

  ΜΕΤΡΟ 131: Εκπλήρωση των προτύπων με βάση την κοινοτική νομοθεσία

  Φορέας Εφαρμογής: Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

   

  Πορεία Υλοποίησης

  Το μέτρο αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 5.1 του ΕΠΑΑ (2000-2006) «Εφαρμογή και Τήρηση Προτύπων». Το πρότυπο που ενισχύεται είναι η Ηλεκτρονική Σήμανση Αιγοπροβάτων με στομαχικό βώλο.

  Η συνολική δαπάνη του μέτρου αυτού ανέρχεται σε 7.165.109,05 ευρώ (κοινοτική συμμετοχή 5.471.329,94 ευρώ) και αφορά συνολικό αριθμό 1.832 δικαιούχων. Το έτος 2008 έγιναν πληρωμές σε 1.543 δικαιούχους με συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης 2.314.050 ευρώ, εκ των οποίων η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 1.758.490 ευρώ.

   

  ΜΕΤΡΟ 132: Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων

  Φορέας Εφαρμογής: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.

   

  Πορεία Υλοποίησης

  Η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2009 με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 22/07/2009 έως 28/09/2009.

  Υποβλήθηκαν συνολικά 5.586 αιτήσεις από τις οποίες οι 1.510 αιτήσεις αφορούσαν βιολογική παραγωγή, οι 4.060 αιτήσεις αφορούσαν το εθνικό καθεστώς ποιότητας AGRO 2 και οι 15 αιτήσεις για το εθνικό καθεστώς ποιότητας AGRO 3.

  Κατά τη διαδικασία πρωτοβαθμίου ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, κρίθηκαν ως επιλέξιμες και αξιολογήθηκαν οι 4.583, αλλά με την ολοκλήρωση των εργασιών της πρωτοβάθμιας γνωμοδοτικής επιτροπής κρίθηκαν τελικά ως επιτυχόντες 2.707 αιτούντες, με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 13.775.543,68 ευρώ.

  Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις νομαρχίες ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου 2010 και ακολούθησε η περίοδος υποβολής ενστάσεων η οποία έληξε στις 6 Απριλίου 2010. Τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν ανέλαβε να εξετάσει η Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή.

  Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και την ένταξη των δικαιούχων θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές στο τέλος του έτους 2010 ή/και στις αρχές του έτους 2011.

   

  ΜΕΤΡΟ 133: Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης

  Φορέας Εφαρμογής: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. Το σχέδιο της ΚΥΑ για την εφαρμογή του Μέτρου έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η κοινοποίησή του για διαβούλευση.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *