Τα εν οίκω μη εν δήμω

  ΑΞΟΝΑΣ 2

  ΜΕΤΡΟ 211 & 212: Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα και περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών (σ.σ. Εξισωτική).

  Φορέας Εφαρμογής: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του ΥΠΑΑΤ

   

  Πορεία Υλοποίησης

  Οι πληρωμές των αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2008 έγιναν το έτος 2010. Ο κατάλογος των ορεινών, μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών ισχύει μέχρι τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

  Μετά το έτος 2013 οι μειονεκτικές περιοχές (ενδιάμεσες περιοχές) τροποποιούνται και ορίζονται με το σύστημα των βιοφυσικών κριτηρίων και των κριτηρίων της εκτατικής γεωργίας. Οι ορεινές περιοχές καθώς και οι περιοχές με ειδικά προβλήματα παραμένουν ως έχουν.

  Με βάση την οριοθέτηση των περιοχών NATURA από το ΥΠΕΧΩΔΕ και την εκτίμησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για τα Μέτρα των 211 και 212, ενισχύθηκαν σε περιοχές NATURA 46.048 εκτάρια.

  Οι δικαιούχοι κατ’ έτος στα μέτρα ανέρχονται σε 62.000 για το Μέτρο 211 και σε 34.000 για το Μέτρο 212 (Σύνολο 96.000 δικαιούχοι).

  ΜΕΤΡΟ 213: Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Επανεξετάζεται η εφαρμογή του Μέτρου.

   

  ΜΕΤΡΟ 216: Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

  Φορέας Εφαρμογής: Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

  Πορεία Υλοποίησης

  Το Μέτρο παρέμεινε ανενεργό λόγω της μεταφοράς των πιστώσεων στα μέτρα για τους καπνοπαραγωγούς.

  Από το μέτρο πληρώνονται μόνο οι ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 2.2. «Αποκατάσταση αναβαθμίδων». Οι δικαιούχοι με ενεργές συμβάσεις ανέρχονται σε 393 με ενταγμένες εκτάσεις 1.000 εκταρίων.

   

  ΜΕΤΡΟ 221: Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών

  Φορέας Εφαρμογής: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Περιβάλλον.

  Πορεία Υλοποίησης

  Οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους στο πλαίσιο του παλιού καθεστώτος (ανειλημμένες υποχρεώσεις) δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η επένδυση. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 22.633 με έκταση 33.495 εκταρίων.

  Στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και σύμφωνα με την τελευταία υποβληθείσα τροποποίηση του ΠΑΑ, θα γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ύψους 10 εκατ.ευρώ, η οποία θα αφορά μόνο καπνοπαραγωγούς.

  Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται σχέδιο ΚΥΑ για τον καθορισμό των διαδικασιών υλοποίησης του Μέτρου.

   

  ΜΕΤΡΟ 223: Πρώτη Δάσωση μη Γεωργικών Γαιών. Το Μέτρο δεν θα εφαρμοστεί.

   

  ΜΕΤΡΟ 224: Ενισχύσεις Natura 2000

  Με το Π.Δ 189/2009 «Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», ορίστηκε Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου η Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

   

  ΜΕΤΡΟ 226: Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης.

  Με το Π.Δ 189/2009 «Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», ορίστηκε Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου για την Δράση 1 η Δ/νση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και για την Δράση 2 & 3 η Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας του ΥΠΕΚΑ.

   

  ΜΕΤΡΟ 227: Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

  Ορίστηκε νέος Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου που είναι η «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Περιβάλλον».

   

  Σημείωση:

  Η ΚΥΑ για τον καθορισμό των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας Γεωργικής και Δασικής γης (High Nature Value) σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος, Δήμου και Νομού για τις ανάγκες του ΠΑΑ 2007-2013 (αφορά την εφαρμογή ορισμένων μέτρων των Αξόνων 2 και 3 του Προγράμματος), έχει υπογραφεί και βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης σε ΦΕΚ. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (agrotikianaptixi.gr) προκειμένου να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς για την ορθή εφαρμογή των σχετικών Μέτρων.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *