Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Η ΚΥΑ που ορίζει τους αγρότες για τα φωτοβολταϊκά

  Με βεβαίωση που θα χορηγείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα χρησιμοποιείται μόνο για την υποβολή αίτησης για εγκατάσταση ΑΠΕ θα αποδεικνύουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που θέλουν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά (ή σε άλλες μορφές ΑΠΕ) την ιδιότητά τους. Αυτό ορίζει η υπουργική απόφαση της Κατερίνας Μπατζελή, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1049/2010) την Παρασκευή 16 Ιουλίου και στο παράρτημά της περιέχει τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού προέλευσης του εισοδήματος των αγροτών και τοποθετεί τον πήχη στο 35% για τον ορισμό του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη».

  Άρθρο 1

  1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 6β του άρθρου 15 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄) ως επαγγελματίες αγρότες ορίζονται όσοι κρίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι, ασκούν ως κύρια δραστηριότητα την αγροτική, στα πλαίσια των διαδικασιών της υποβολής ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 73/2009 και της κοινής απόφασης 277626/2006 (ΦΕΚ 761 Β’) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  2. Για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος δεν προσμετρώνται στο συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα του φυσικού προσώπου τα εισοδήματα που παρατίθενται στην παράγραφο 1 (Γ) της 247016/5365/11.6.2003 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την 245883/16.1.2006 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως και το εισόδημα που πιθανόν να προκύψει από τυχόν πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από τον σταθμό ΑΠΕ προς τρίτους. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα επικαιροποιήσει έγκαιρα το σχετικό αρχείο του αντλώντας τα απαραίτητα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών και τον Οργανισμό ΓεωργικώνΑσφαλίσεων.

   

  Άρθρο 2

  1. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, οι οποίοι θέλουν να κριθούν, ως επαγγελματίες αγρότες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με τα προβλεπόμενα, από το άρθρο 1 του Ν. 2332/1995, δικαιολογητικά. Η καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται διαμέσου των πυλών εισαγωγής όπως αυτές ορίζονται κατ’ έτος, ή απευθείας από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

  2. Μέχρι την έκδοση της αναφερόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξαιρούνται της υποβολής δικαιολογητικών οι επαγγελματίες αγρότες που υπέβαλαν ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 73/2009 και της κοινής απόφασης 277626/2006 (ΦΕΚ 761 Β΄) των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχουν κριθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και του ΟΓΑ, ότι ασκούν ως κύρια δραστηριότητα την αγροτική κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας.

   

  Άρθρο 3

  1. Μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται μηχανογραφικός έλεγχος των στοιχείων και εκτυπώνεται το έντυπο στο οποίο εκτός από την ημερομηνία καταχώρησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου εκτυπώνεται και η προσωρινή κατάταξη του ενδιαφερόμενου στους επαγγελματίες αγρότες ή όχι. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος συμφωνεί, συμπληρώνεται το σχετικό πεδίο του εντύπου, εκτυπώνεται και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Το έντυπο του διοικητικού ελέγχου της ηλεκτρονικής αίτησης αποτελεί την προσωρινή βεβαίωση για την κατάταξη του υποψηφίου στους επαγγελματίες αγρότες και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την υποβολή αίτησης κατά προτεραιότητα χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΠΕ.

  2. Η επαλήθευση των δικαιολογητικών θα γίνει κατά την στιγμή της αξιολόγησης του φακέλου για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *