Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Νέα οδηγία ΕΕ για τρακτέρ

  Μέχρι τις 30 Απριλίου τα κράτη μέλη της Ευρω- παϊκής Ένωσης πρέπει να εγκρίνουν και να δημοσιεύουν τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τη νέα οδηγία 2010/22/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποφάσισε στις 15 Μαρτίου 2010 και αφορά την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων.

  Σύμφωνα με την απόφαση, ο  υφυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας από την 1η Μαΐου 2011, με εξαίρεση το άρθρο 5, το οποίο εφαρμόζουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από ανάλογη αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

  Με τη νέα οδηγία τροποποιούνται, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, οι οδηγίες του Συμβουλίου 80/720/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 86/415/ΕΟΚ και 87/402/ΕΟΚ και οι οδηγιών 2000/25/ΕΚ και 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων

  Οι λόγοι που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκδοση της νέας οδηγίας είναι οι εξής εκτιμήσεις:

  – Όσον αφορά την οδηγία 80/720/ΕΟΚ, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ποια παράθυρα μπορούν να οριστούν ως έξοδοι κινδύνου.

  – Όσον αφορά την οδηγία 86/415/ΕΟΚ, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των ελκυστήρων πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις ασφαλείας για τα εξωτερικά όργανα χειρισμού του δυναμοδότη.

  – Όσον αφορά την οδηγία 86/415/ΕΟΚ, πρέπει να επιτραπεί η χρήση εικονογραφημένων απεικονίσεων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3767-1:1996 και ISO 3767-2:1996 ως συμβόλων για τα όργανα χειρισμού, προκειμένου τα κοινοτικά πρότυπα να προσαρμοστούν στα πρότυπα τα οποία ισχύουν για τα όργανα χειρισμού των τροχοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων παγκοσμίως.

  – Όσον αφορά την οδηγία 2000/25/ΕΚ, πρέπει να προσδιοριστούν ορισμένες επιπρόσθετες ενδείξεις ώστε να είναι συνεπείς με τις νέες φάσεις για τις οριακές τιμές εκπομπών (IIIA, IIIB και IV), που θεσπίσθηκαν με την οδηγία 2005/13/ΕΚ ( 1 ).

  – Όσον αφορά την οδηγία 2003/37/ΕΚ, για λόγους σαφήνειας θα πρέπει να συμπεριληφθεί πιο ακριβής διατύπωση για ορισμένα σημεία των ενημερωτικών εγγράφων.

  – Όσον αφορά τις οδηγίες 2003/37/ΕΚ, 86/298/ΕΟΚ και 87/402/ΕΟΚ, βάσει του ότι η απόφαση C(2005) 1 ΟΟΣΑ του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ τροποποιήθηκε πιο πρόσφατα από την απόφαση C(2008) 128, του Οκτωβρίου 2008, πρέπει να ενημερωθούν οι παραπομπές στους κωδικούς του ΟΟΣΑ. Για λόγους νομικής ασφάλειας πρέπει να συμπεριληφθούν στις οδηγίες τα σχετικά κείμενα των εν λόγω εγγράφων του ΟΟΣΑ.

  – Οι οδηγίες 80/720/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 86/415/ΕΟΚ, 87/402/ΕΟΚ, 2000/25/ΕΚ και 2003/37/ΕΚπρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

  Η νέα οδηγία δημοσιεύθηκε στο φύλλο L 91/1 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 10.4.2010 και αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *