Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Οι άξονες ανασυγκρότησης των αγροτικών συνεταιρισμών κατά ΠΑΣΕΓΕΣ

  1) Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) να αποτελέσουν ισχυρούς πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, που έχουν ως μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα και να εξυπηρετούν απ’ ευθείας τα μέλη τους. Παρότι υπάρχουν περιπτώσεις σημαντικών πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Με τη μετατροπή των ενώσεων σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς θα παρουσιαστεί η πραγματική εικόνα της ελληνικής συνεταιριστικής κίνησης.

  2) Οι γενικές συνελεύσεις να είναι λειτουργικές, με περιορισμένο αριθμό μελών, ώστε να γίνεται ουσιαστικός διάλογος. Εφόσον οι ενώσεις μετατραπούν σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, ο αριθμός των μελών θα είναι μεγάλος. Όμως, για να είναι λειτουργική μια γενική συνέλευση, πρέπει να αποτελείται από σχετικά περιορισμένο αριθμό προσώπων, αφού υπάρχει έλλειψη χρόνου προκειμένου να εκφραστούν όλοι οι συμμετέχοντες σε μία πολυάνθρωπη συνέλευση. Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία των συνεταιρισμών στη λήψη αποφάσεων, πρέπει να περιορίζονται τα θέματα που εντάσσονται στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης, και να εξουσιοδοτηθεί ο χειρισμός των περισσότερων από το Δ.Σ. ή τον γενικό διευθυντή.

  3) Οι υφιστάμενοι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί να αποτελέσουν Τμήματα του νέου συνεταιρισμού (πρώην ΕΑΣ), τα οποία να λειτουργούν ως Τμηματικές Συνελεύσεις για την εκλογή αντιπροσώπων. Η ένταξη των υφιστάμενων συνεταιρισμών στην Ένωση που θα μετατραπεί σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό, προσφέρει την ευκαιρία της εκκαθάρισης του μητρώου των συνεταιρισμών από άτομα που έχουν αποβιώσει ή εγκαταλείψει τη γεωργία. Δεν θα έχουν λόγο εγγραφής όσοι δεν χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο χρονικό διάστημα που ορίζει το καταστατικό. Επίσης, εκείνοι που κατά τη διάρκεια ενός έτους δεν έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες ενός κατώτατου επιπέδου, δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική, τμηματική ή τομεακή συνέλευση, ώστε να μην επηρεάζουν αποφάσεις που αφορούν τα ενεργά μέλη.

  Μετά την εκκαθάριση του μητρώου, τα εναπομείναντα ενεργά μέλη κάθε υφιστάμενου συνεταιρισμού, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό που καθορίζει το καταστατικό της νέας ΕΑΣ, θα αποτελούν τμήμα της πρωτοβάθμιας πλέον ΕΑΣ. Θετικά θα λειτουργήσει για την ανασυγκρότηση και η διατήρηση σε ισχύ των κινήτρων συγχώνευσης που περιλαμβάνει ο νόμος 2810/2000 στο άρθρο 21.

  4) Στο νέο πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό (πρώην ΕΑΣ) να γίνονται δεκτά και νομικά πρόσωπα ως μέλη, εάν το προβλέπει το καταστατικό, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκούν παρόμοιες, ή ανταγωνιστικές δραστηριότητες. Δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς όσοι π.χ. δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά αντίθετα πρέπει να περικλείονται όσοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν ανταγωνιστικές και άλλες δραστηριότητες που αντιστρατεύονται τους στόχους των συνεταιρισμών. Στόχος είναι να μην απορρίπτονται παραγωγοί, οι οποίοι επειδή έχουν αποκλειστεί καταλήγουν να χρησιμοποιούνται από ιδιώτες ανταγωνιστές ως κράχτες αποστασίας μελών του συνεταιρισμού.

  5) Οι Κεντρικές Ενώσεις να αποτελέσουν δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς, κλαδικού χαρακτήρα. Το συνεταιριστικό σύστημα θα περιλαμβάνει μόνο δύο επίπεδα: πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς, με τις Κεντρικές Ενώσεις να αποτελούν τους δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς, με στόχο να είναι εξειδικευμένοι και εθνικού επιπέδου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση των παραγωγών.

  6) Συνεταιριστικές Εταιρείες να συνεχίσουν να υπάρχουν και να είναι μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ, αφού ως φορείς των συνεταιριστικών οργανώσεων, κρίθηκε πως εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους τους με αυτή τη νομική μορφή.

  7) Η ΠΑΣΕΓΕΣ να παραμένει η κορυφαία οργάνωση συντονισμού και εκπροσώπησης της συνεταιριστικής κίνησης, με μέλη πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς (τις πρώην ΕΑΣ) και πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς που δεν έχουν ενταχθεί σε ΕΑΣ, με κανόνες εκπροσώπησης ίδιους με των Ενώσεων που έχουν μετατραπεί σε πρωτοβάθμιους. Στην ΠΑΣΕΓΕΣ θα μετέχουν επίσης οι Κεντρικές Ενώσεις (ως δευτεροβάθμιοι συνεταιρισμοί) και οι Κοινοπραξίες, με τον τρόπο και τη δύναμη σε ψήφους ανάλογη με τη σημερινή.

  8) Η ΠΑΣΕΓΕΣ να εγκαταλείψει την επαγγελματική εκπροσώπηση των αγροτών.

  Η ΠΑΣΕΓΕΣ θα πείσει για την ειλικρίνεια των προθέσεών της να αναλάβει την ανασυγκρότηση της συνεταιριστικής κίνησης, αν αποποιηθεί τον συνδικαλιστικό της ρόλο και εάν αυτοί που την εκφράζουν αποφασίζουν να απέχουν από κομματικές εκδηλώσεις, διασυνδέσεις και εξαρτήσεις. Επίσης, θα πείσει εάν η ηγεσία της συστηματικά προβάλλει τον επιχειρηματικό χαρακτήρα των συνεταιρισμών και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών τους.

  9) Να γίνει απορρόφηση των περιουσιακών στοιχείων των συνεταιρισμών, με συμφωνία ΕΑΣ-Συνεταιρισμών, ύστερα από αποτίμηση από ανεξάρτητο όργανο, χωρίς να προηγηθεί ειδική εκκαθάριση, αλλά με ειδική διάταξη νόμου δυνητικής εφαρμογής. Θα πρέπει να γίνει αντικειμενική αποτίμηση της περιουσίας κάθε ενδιαφερόμενου συνεταιρισμού. Αν οι ενσωματούμενοι συνεταιρισμοί έχουν ανεξόφλητα δάνεια, αυτά να εξοφληθούν εις βάρος της μεταβιβαζόμενης περιουσίας. Τα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταβιβαστούν από τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς στη νέα ΕΑΣ να απαλλάσσονται από φόβο μεταβίβασης. Η αξία εκποιούμενης περιουσίας πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού δεν διανέμεται στα μέλη.

  10) Να δοθούν στους συνεταιρισμούς που μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία στη νέα ΕΑΣ, ειδικές μερίδες μελών-επενδυτών, οι οποίες θα ανήκουν στο Τμήμα που αντικατέστησε τον πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό, και θα συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, με καθορισμένο ποσοστό ψήφων.

  11) Η Τμηματική Συνέλευση (ως συλλογικό όργανο) θα έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της νέας ΕΑΣ, ως μέλος επενδυτής με αριθμό ψήφων που θα προκύπτει από το ύψος του κεφαλαίου που μεταβίβασε στην ΕΑΣ.

  12) Το σύνολο των μελών-επενδυτών να μπορεί να εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της νέας ΕΑΣ με αριθμό ψήφων ίσο με το 25% των ψήφων των φυσικών προσώπων μελών, περιλαμβανομένων και των νομικών. Ο αριθμός ψήφων των μελών-επενδυτών θα αναπροσαρμόζεται ανά τριετία.

  13) Κάθε Τμηματική Συνέλευση θα εκλέγει αντιπροσώπους με βάση τον αριθμό των ψήφων των μελών και επιπλέον αντιπροσώπους με βάση τη συμβολή της στο κεφάλαιο της νέας ΕΑΣ.

  14) Στη νέα ΕΑΣ, να εφαρμόζεται το Δυαδικό Σύστημα διοίκησης, στο οποίο υπάρχει Όργανο Διεύθυνσης και Όργανο Εποπτείας, αποτελούμενο από αιρετούς εκπροσώπους των μελών. Το Όργανο Διεύθυνσης ορίζεται, εποπτεύεται και ανακαλείται από το Όργανο Εποπτείας. Το πρώτο αποτελείται από 1-3 συνήθως στελέχη εξειδικευμένα σε θέματα μάνατζμεντ, το δεύτερο από μέλη του συνεταιρισμού, που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.

  15) Να υπάρχει καταστατική διάταξη η οποία να προβλέπει ότι εάν τα 2/3 των μελών εγκρίνουν την κοινή διαχείριση προϊόντος, να υποχρεούνται όλοι να την αποδέχονται.

  16) Ο ίδιος ανωτέρω κανόνας να εφαρμόζεται και στην προμήθεια γεωργικών εφοδίων (κυρίως λιπασμάτων και φαρμάκων).

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *