Τα εν οίκω μη εν δήμω

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  ∆ράση 1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις»

  Με βάση την µε αρ. πρωτ. 5867/2-7-2008 Επιστολή Ενηµέρωσης προς το Φορέα Εφαρµογής της ∆ράσης (∆/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ) για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων από το ΠΑΑ 2007-2013 και µέχρι το Μάιο του 2010, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

  ■ Εντάχθηκαν 94 έργα συνολικού προϋπολογισµού 1.204.178.932,03 ευρώ εκ των οποίων τα 9 είναι έργα – γέφυρες συνολικού προϋπολογισµού 54.300.000 ευρώ.

  ■ ∆όθηκαν προεγκρίσεις δηµοπράτησης έργων σε 29 έργα συνολικού προϋπολογισµού 363.498.341,75 ευρώ.

  ■ ∆όθηκαν προεγκρίσεις υπογραφής συµφωνητικού µε τον ανάδοχο, που προέκυψε µετά τη δηµοπράτηση αυτών, σε 12 έργα προϋπολογισµού 140.546.108,91 ευρώ.

   

  ∆ράση 2 «Έργα Αναδασµών»

  Με βάση την µε αρ. πρωτ. 8679/16.9.2008 Επιστολή Ενηµέρωσης προς το Φορέα Εφαρµογής της ∆ράσης (∆/νση Τοπογραφικής συνεπικουρούµενη από τη ∆/νση Πολιτικής Γης ∆/νση του ΥΠΑΑΤ και από τη ∆/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ µε τις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες) για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων από το στοίχημα ΠΑΑ 2007-2013 και µέχρι το Μάιο του 2010, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

  ■ Εντάχθηκαν 6 έργα συνολικού προϋπολογισµού 17.949.767,50 ευρώ.

  ■ ∆όθηκε προέγκριση δηµοπράτησης σε ένα έργο συνολικού προϋπολογισµού 4.284.000 ευρώ.

  ■ ∆όθηκε προέγκριση υπογραφής συµφωνητικού µε τον ανάδοχο, που προέκυψε µετά τη δηµοπράτηση αυτού, σε ένα έργο προϋπολογισµού 2.105.196,18 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

   

  ∆ράση 4 «Βελτίωση βοσκοτόπων»

  Η δράση καταργήθηκε.

   

  ∆ράση 5 «Βελτίωση προσπελασιµότητας στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις (Αγροτική Οδοποιία)»

  Με βάση τη µε αρ. πρωτ. 6560/17-7-2008 Επιστολή Ενηµέρωσης προς το Φορέα Εφαρµογής της ∆ράσης (∆/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ µε τις αρµόδιες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων από το ΠΑΑ 2007-2013 και µέχρι το Μάιο του 2010, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

  ■ Εντάχθηκαν 37 έργα συνολικού προϋπολογισµού 32.520.794,34 ευρώ.

  ■ ∆όθηκαν προεγκρίσεις δηµοπράτησης έργων σε 4 έργα συνολικού προϋπολογισµού 8.390.454,34 ευρώ.

  ■ ∆όθηκε προέγκριση υπογραφής συµφωνητικού µε τον ανάδοχο, που προέκυψε µετά τη δηµοπράτηση αυτού, σε ένα έργο προϋπολογισµού 4.631.874,80 ευρώ.

   

  Μέτρο 125 Β: Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της δασοκοµίας (∆ασικός Τοµέας)

  Με την εφαρµογή του Π.∆ 189/2009 «Ανακατανοµή Αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», ορίστηκε Φορέας Εφαρµογής του Μέτρου η ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *