Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα

  Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, γνωστό και ως «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αντιπροσωπεύει το οριζόντιο εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα της Ελλάδας για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο. Το Πρόγραμμα συγχηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ένα μέσο ποσοστό περίπου 73%.

  Σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά του στοιχεία, το Πρόγραμμα, όπως ισχύει σήμερα, διαθέτει Δημόσια Δαπάνη ύψους 5,3 δισ. ευρώ, αποτελούμενη από 3,9 δισ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής και 1,4 δισ. ευρώ εθνικής συμμετοχής. Μαζί με την ιδιωτική δαπάνη το ύψος του συνολικού κόστους των έργων και επενδύσεων, που ενισχύονται, ανέρχεται σε 6,9 δισ. ευρώ.

  Το ΠΑΑ αποτελείται από 4 Άξονες Προτεραιότητας και την Τεχνική Στήριξη του Προγράμματος:

  ■ Άξονας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού & δασοκομικού τομέα», με Δημόσια Δαπάνη 2.244 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 42% των πιστώσεων του Προγράμματος.

  ■ Άξονας 2: «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου», με πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης 1.869 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 35% των πιστώσεων του Προγράμματος.

  ■ Άξονας 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», με πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης 788 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 15% των πιστώσεων.

  ■ Άξονας 4: «Προσέγγιση Leader», με πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης ύψους 295 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 6% των πιστώσεων του Προγράμματος.

  ■ Τεχνική Βοήθεια, με πιστώσεις ύψους 103 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 2% των πιστώσεων του Προγράμματος.

   

  Μόλις που ξεπερνά το 15% η απορρόφηση των κονδυλίων του προγράμματος

  Μόνο τα γεωργοπεριβαλλοντικά πληρώνουν

  Από το σύνολο των πιστώσεων της Δημόσιας Δαπάνης του Π.Α.Α. των 5,3 δισ. ευρώ, μέχρι σήμερα:

  1. Έχει ενεργοποιηθεί με την πραγματοποίηση προσκλήσεων και προκηρύξεων το 58,4% των πιστώσεων, ύψους 3.093 εκατ. ευρώ. Στον Άξονα 1, έχει προκηρυχθεί το 43% των πιστώσεων, στον Άξονα 2 το 81%, στον Άξονα 3 το 42% των πιστώσεων (για τα μικρά Δημόσια Έργα) και στον Άξονα 4 το 100% των πιστώσεων.

  Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις Προσκλήσεις-Προκηρύξεις έχουν κλείσει προσωρινά προκειμένου να αναμορφωθούν.

  2. Έχει ενταχθεί με την έκδοση Αποφάσεων Ένταξης το 54,9% των πιστώσεων, ύψους 2.908 εκατ. ευρώ. Στον Άξονα 1, έχει ενταχθεί το 63% των πιστώσεων. Το υψηλό όμως αυτό ποσοστό προκαλείται από την υπερένταξη (overbooking) των αρδευτικών έργων. Στον Άξονα 2, έχει ενταχθεί το 81% των πιστώσεων,  στον Άξονα 3 το 10% και στον Άξονα 4 δεν υπάρχουν ακόμη εντάξεις.

  3. Έχει πληρωθεί (απορροφηθεί) το 15,7% των πιστώσεων, με πραγματοποίηση πληρωμών ύψους 832,5 εκατ. ευρώ.

  Σχεδόν το σύνολο των πληρωμών αφορά τον Άξονα 2 του Προγράμματος, από τις πιστώσεις του οποίου έχει πληρωθεί το 43%.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *