Τα εν οίκω μη εν δήμω

  baltis

  Άξονες 3-4: ΟΠΑΑΧ και LEADER

  Προς την ενεργοποίησή τους οδεύουν αυτές τις μέρες οι δύο άξονες, που αφορούν κατά βάση την αγροτουριστική δραστηριότητα. Για τον Άξονα 3, τα γνωστά ΟΠΑΑΧ της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα η δημοσίευση της προκήρυξης για τις ιδιωτικές δράσεις, ενώ από πλευράς μικρών δημοσίων έργων εντάχθηκαν συνολικά

  Αγροτικός εξηλεκτρισμός

  Η δράση του αγροτικού εξηλεκτρισµού δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόµα δεδοµένου ότι στην υποβληθείσα αναθεώρηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης γίνονται αλλαγές στο Τεχνικό ∆ελτίο της ∆ράσης, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν την εφαρµογή της σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή των δικαιούχων και της ∆ΕΗ στον προϋπολογισµό των έργων. Η δράση θα εφαρµοστεί από

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  ∆ράση 1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις» Με βάση την µε αρ. πρωτ. 5867/2-7-2008 Επιστολή Ενηµέρωσης προς το Φορέα Εφαρµογής της ∆ράσης (∆/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ) για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων από το ΠΑΑ 2007-2013 και µέχρι το Μάιο του 2010, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: ■ Εντάχθηκαν

  ΑΞΟΝΑΣ 2

  ΜΕΤΡΟ 211 & 212: Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα και περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών (σ.σ. Εξισωτική). Φορέας Εφαρμογής: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του ΥΠΑΑΤ

  Δεσμεύσεις

  Στο σύνολο των πιστώσεων της Δημόσιας δαπάνης του ΠΑΑ των 5,3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται υποχρεώσεις, οι οποίες έχουν αναληφθεί από την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο 2000-2006, συνολικού ύψους 1.566 εκατ. ευρώ:

  Εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα

  Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, γνωστό και ως «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αντιπροσωπεύει το οριζόντιο εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα της Ελλάδας για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο. Το Πρόγραμμα συγχηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ένα μέσο ποσοστό περίπου 73%.

  Με το καλημέρα…

  Παράβολο 600 ευρώ, με το καλημέρα, ζητούν οι καρεκλοκέντραυροι της ΔΕΗ από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που μπαίνουν στη διαδικασία να καταθέσουν φάκελο για την κατασκευή μονάδων φωτοβολταϊκών, στο πλαίσιο της γνωστής διαδικασίας που προβλέπει ο νέος νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

  Τζάμπα ζαχαρόπιτα

  και η ΕΒΖ… χαρτομάζα  Στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου, δίπλα ακριβώς από το εργοστάσιο ζάχαρης της Λάρισας, υπήρχε για πολλά χρόνια μια κραταιά χαρτοβιομηχανία με το όνομα «Θεσσαλική». Με πρώτη ύλη το άχυρο που ήταν και παραμένει άφθονο στον κάμπο, αξιοποιούσε τη βιομάζα, έδινε δουλειά σε αρκετές εκατοντάδες εργάτες και